Regulamin bazy

                                                                                                               LUNAR DIVERS

                                                                                       REGULAMIN BAZY DEJGUNY oraz MAMRY

 1. Baza organizuje nurkowania rekreacyjne, zgodne z posiadanymi uprawnieniami.
 2. Wszyscy nurkujący w Bazie, zobowiązani są do wpisania się przed nurkowaniem do rejestru nurkowań, wyłożonego w widocznym i oznaczonym miejscu, a następnie odnotować zakończenie ostatniego nurkowania przed opuszczeniem bazy.
 3. Surowo zabrania się przebywania na terenie Bazy bez wiedzy właściciela oraz wchodzenia na teren od innej strony niż wyznaczone do tego celu wejście lub wjazd.
 4. Dokonanie aktualnej opłaty za wstęp upoważnia do przebywania na terenie Bazy oraz korzystania z jej wyposażenia w ramach jednego dnia w godzinach otwarcia bazy.
 5. Obowiązujący cennik korzystania z Bazy jest dostępny na stronie internetowej www.lunardivers.com.
 6. Osoby nie posiadające aktualnych uprawnień do nurkowania (np. kursanci w trakcie kursu) mogą nurkować jedynie pod nadzorem instruktora.
 7. Odpowiedzialność za grupy kursantów ponoszą instruktorzy tej grupy.
 8. Baza wyposażona jest w sprzęt do udzielenia podstawowej opieki przedmedycznej oraz zestaw tlenowy 10l.
 9. Odpowiedzialność za dzieci i młodzież do lat 18 przebywające na terenie Bazy ponoszą jedynie rodzice, prawni opiekunowie lub instruktorzy.
 10. Nurkowanie dozwolone jest tylko dla osób posiadających ważne uprawnienia nurkowe, aktualne badania lekarskie oraz indywidualne ubezpieczenie NW. Osoby nieposiadające ubezpieczenia NW korzystają z zasobów Bazy na własne ryzyko.
 11. Obsługa Bazy nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zagubiony lub pozostawiony bez opieki na terenie Bazy lub toru podwodnego.
 12. Honorowane są certyfikaty każdej międzynarodowej Federacji Nurkowej.
 13. Każdorazowy wpis do rejestru nurkowań należy potwierdzić podpisem osoby nurkującej.
 14. Za osoby nurkujące pod opieką instruktora lub kursantów wpisów do rejestru dokonuje instruktor.
 15. Osoby, które nie dokonały wpisu do rejestru nurkowań, objęte są zakazem nurkowania.
 16. Nurkowanie w zbiorniku odbywa się na własną odpowiedzialność płetwonurka.
 17. Instruktor prowadzący szkolenie ponosi całkowitą odpowiedzialność za podległych mu kursantów.
 18. Plan ewakuacji oraz regulamin Bazy jest ogólnodostępny, do pobrania u pracownika Bazy lub na stronie internetowej Bazy nurkowej
 19. Na terenie Bazy obowiązuje zakaz wnoszenia kusz podwodnych i innych podobnych urządzeń służących podwodnemu łowiectwu, jak również broni palnej i innych urządzeń niebezpiecznych.
 20. Innymi usługami oferowanymi przez Bazie są: napełnianie butli gazem, obsługa instruktorska i przewodników podwodnych, wypożyczanie sprzętu. Wymienione usługi są płatne według cennika.
 21. Przebywanie na terenie Bazy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem obowiązującego regulaminu oraz przepisów i zasad dotyczących uprawiania płetwonurkowania. Brak znajomości regulaminu Bazy nie zwalnia z odpowiedzialności.
 22. Osoby wypożyczające sprzęt nurkowy zobowiązane są dbać o niego i używać zgodnie z przeznaczeniem. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiedzialność ponosi wypożyczający.
 23. Pomost służy wyłącznie do uprawiania płetwonurkowania i nie jest przeznaczony do kąpieli, łowienia ryb, spożywania posiłków, palenia papierosów oraz picia alkoholu.
 24. Goście Bazy zobowiązani są do zachowania porządku, poszanowania środowiska i korzystania z pojemników na odpadki oraz toalet.

PRAWA KLIENTA, OBOWIĄZKI, NAKAZY I ZAKAZY

 1. Klient ma prawo korzystać z urządzeń i wyposażenia Bazy zgodnie z ich przeznaczeniem po uprzednim wniesieniu obowiązującej opłaty.
 2. Wnioski, skargi i zażalenia można składać osobiście, listownie na adres Centrum Nurkowego, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Obowiązkiem Klienta jest zgłoszenie się do pracownika Bazy oraz przestrzeganie jego poleceń.
 4. Na teren Bazy zakaz jest przyjeżdżania ze zwierzętami (potrzebny wcześniejszy kontakt w celu uzyskania zgody).
 5. Na terenie Bazy obowiązuje zakaz samodzielnego napełniania butli sprężonymi gazami.
 6. Na terenie Bazy obowiązuje BEZWGLĘDNY ZAKAZ spożywania alkoholu przez osoby nurkujące dnia następnego!
 7. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu, lub w inny sposób łamiące zasady bezpiecznego nurkowania, nie mają wstępu do Bazy lub mogą zostać z niej usunięte.

O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje obsługa Bazy.