Regulamin sklepu internetowego

                                                         REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW

 I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.lunardivers.com. Sklep prowadzi EpicOn Sp z o. o. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881100 zarejestrowana w Olsztynie, ul. Towarowa 20B, 10-417 zwany dalej Sprzedawcą (CNDP).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: ssi@lunardivers.com,
  2. pod numerem telefonu: +48 506192039.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.lunardivers.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca (CNDP) – EpicOn Sp z o.o.;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. System– zespół infrastruktury, procedur i relacji podmiotów, pośredniczących w sprzedaży online biletów na wydarzenia organizowane przez CNDP;
 8. Wydarzenia– wydarzenia, kursy, szkolenia organizowane przez CNDP;
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 5. Zakładanie konta w sklepie jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podanie w części I pkt. 1.

IV Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

V Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3.  
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność przelewem na konto sprzedawcy,
  3. płatności elektroniczne.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

VI Sprzedaż biletów

 1. Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a CNDP zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie com, tj.:
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez zakładkę: KUP BILET,
  2. wypełnienia formularza i podanie wymaganych w nim danych,
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem elektronicznym poprzez system pl, lub przelewem na konto,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Podana cena biletu jest ceną brutto, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl.
 4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności przez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu.
 5. W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, posiadacz biletu zobowiązany jest do uczestniczenia w wydarzeniu razem z Kupującym, a w przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, do udokumentowania faktu otrzymania biletu od Kupującego. W przypadku sytuacji spornych CNDP zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych dotyczących przekazania biletu przez Kupującego osobom trzecim.
 6. Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
 7. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w cenie normalnej.
 8. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Wydarzeniu, na które został zakupiony bilet.
 9. Kupujący chcący otrzymać fakturę zobowiązany jest w procesie zamawiania wpisać dane do faktury w Dodatkowych informacjach w polu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz.U. 2016 poz. 2177, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 24 godziny przed terminem (godziną) Wydarzenia. CNDP zastrzega sobie prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online bez konieczności podawania przyczyn.
 12. W celu wejścia na Wydarzenie Kupujący musi okazać bilet w stanie umożliwiającym jednoznaczne odczytanie wszystkich danych na nim zawartych.
 13. CNDP nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 14. CNDP nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

VII Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt IV Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Zakupiony produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Zamówienia realizowane są w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku.
 8. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  7. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VIII Reklamacja i gwarancja towarów 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy (pkt I ppkt.2).
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. I ppkt.1.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

IX Reklamacja, zwrot biletów

Wszelkie reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia w ciągu trzech dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu zakupu biletów.

 1. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: ssi@lunardivers.com.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia zwrotu należności za zakupione bilety dokonuje podmiot obsługujący/pośredniczący te płatności, zwrot następuje zgodnie z regulaminem stosowanym przez ten podmiot lub, w uzasadnionych przypadkach, zwrotu dokona CNDP.
 3. CNDP nie przewiduje zwrotu biletów zakupionych w opcji online w sytuacji innej, niż wymieniona w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 4. Z chwilą rozpoczęcia wydarzenia bilet traci ważność. Zgodnie z obowiązującymi w CNDP zasadami, osoba spóźniona będzie mogła uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie po zgodzie CNDP. W przypadku braku zgody Kupujący nie będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniu oraz domagać się zwrotu należności za bilet.
 5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

X Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych w trakcie wypełniania formularza, jest Lunar Divers-Tomasz Biegaj Giżycko, ul. Daszyńskiego, nr 7c, lok. 9, 11-500 Giżycko. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r(RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, w celu umożliwienia korzystania z usług CNDP, i w sprawach z tym związanych.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r(RODO).

XI Postanowienia końcowe 

 1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej CNDP nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. CNDP nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. CNDP nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. CNDP nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione.
 4. Wszystkie informacje na temat wydarzeń, cen biletów opublikowane zostały na stronie www.com.
 5. CNDP zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
 6. Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej CNDP.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .